Αυτή η χρονιά δεν ήταν όπως οι υπόλοιπες, με κάθε πτυχή της ζωής μας να παίρνει διαφορετική ροή. Το 2020, ο COVID-19 ανάγκασε το κάθε άτομο να επαναπροσδιορίσει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, αλλά και τις εταιρείες να αλλάξουν την προσέγγιση και τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται  σε σχέση με πριν.

Για όσους εργάζονται στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) μιας εταιρείας, είναι απαραίτητο να λάβουν υπόψη όλα τα πιο πάνω ώστε να διατηρήσουν τον κόσμο της εταιρείας τους ενεργό και παραγωγικό.

Τι είναι η Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Human Capital Management - HCM) και γιατί καθίσταται απαραίτητη;

Η Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου (HCM) περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών και εφαρμογών τόσο για την πρόσληψη, όσο και για τη διαχείριση και  ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μιας εταιρείας, γνωστό και ως το εργατικό δυναμικό της (workforce). Όπως υποδηλώνει και το όνομα, ένα λογισμικό HCM θεωρεί τους ανθρώπους ως πολύτιμο κεφάλαιο - ένα στρατηγικό οικονομικό πλεονέκτημα που αξίζει επένδυση - και όχι απλώς ένα «κόστος» σε μια δραστηριότητα της επιχείρησης.

Σήμερα, αυτό το λογισμικό ανθρώπινου δυναμικού (HR) διαφέρει σημαντικά από το τι ήταν στο παρελθόν, καθώς αξιοποιεί πλέον προηγμένες τεχνολογίες, που προσφέρουν μια πιο ευρεία  εικόνα αποτελεσμάτων και οδηγούν σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

sf-hr-employees-automation-support-supernova

 

Τα οφέλη της Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου

Στην ψηφιακή εποχή, η σημασία της διαχείρισης ταλέντων (Talent Management) και μιας ισχυρής στρατηγικής HCM, είναι μια σύνθετη διαδικασία. Η δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού, έτοιμο να προσαρμοστεί στο μέλλον, απαιτεί κάτι περισσότερο από μια απλή προσέλκυση και καθοδήγηση των σωστών υποψηφίων με αποτελεσματικό τρόπο - αν και αυτές είναι επίσης κρίσιμες διαδικασίες. 

Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ταλαντούχων ατόμων σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά εργασίας, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση. Ένα πολύ καλό λογισμικό στην κατηγορία HCM, μπορεί να σας βοηθήσει να:

 • δημιουργήσετε εντυπωσιακά πακέτα προνομίων και παροχών
 • βελτιώσετε και να επαναπροσδιορίσετε το υπάρχον εργατικό δυναμικό σας
 • δημιουργήσετε μια εσωτερική ομάδα με ταλέντα
 • αναπτύξετε μια νέα γενιά με team leaders και να παρέχετε ξεχωριστές εμπειρίες στα άτομα της εταιρείας σας. 

Αυτά είναι που στο τέλος της ημέρας θα τους κρατήσουν αφοσιωμένους στην εταιρεία.

Πηγή
sap-success-factors-supernova-consulting-hr-managers-solutions-software

Δείτε πώς μπορούν να επωφεληθεί η εταιρεία σας από τις καλύτερες λύσεις διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) στην αγορά! 


Κάποια επιπρόσθετα οφέλη ενός σύγχρονου λογισμικού HCM:

 • Ενίσχυση της παραγωγικότητας
 • Απλοποίηση και αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών του HR, βοηθώντας όλους τους εμπλεκόμενους να εργαστούν πιο αποτελεσματικά
 • Λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων
 • Τα συστήματα που συγκεντρώνουν τα δεδομένα των υπαλλήλων, αυτοματοποιούν τις πληροφορίες και προσφέρουν προηγμένες δυνατότητες προηγμένου προγραμματισμού (advanced planning) και προγνωστικής ανάλυσης (predictive analytics), βοηθώντας σε ταχύτερες και βασισμένες σε δεδομένα HR αποφάσεις.
 • Ενθάρρυνση και ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού
 • Μέσω της παροχής μιας εξατομικευμένης εμπειρίας στους υπαλλήλους της εταιρείας, με εργαλεία επόμενης γενιάς, π.χ. με εικονικούς βοηθούς (virtual employee assistants), μπορείτε να τους διατηρήσετε ενεργούς και αφοσιωμένους, κάτι που θα μειώσει την επιθυμία για απουσία ή απομάκρυνσή τους.
 • Ενίσχυση της συμμόρφωσης στους κανονισμούς (παγκόσμιους και τοπικούς) που άπτονται στο HR.
 • Οι πολιτικές και οι κανονισμοί στο HR αλλάζουν συνεχώς. Το λογισμικό HCM μπορεί να σας βοηθήσει να τηρείτε αυτούς τους κανονισμούς, σε παράλληλη συμμόρφωση με το GDPR. 
Πηγή

Μάθετε τα οφέλη από την packaged προσφορά SAP SuccessFactors® εδώ!


[English Text Follows]

 

How to keep your employees connected, productive and healthy? 

solutions-sap-successfactors-hr-supernova-employees


This year was not an ordinary one, where all aspects of life were turned upside down. In 2020, COVID-19 has caused the world to rethink human interaction and forced companies to shift how they do business.

For HR leaders, it is necessary to take all of these things into consideration to keep your employees engaged and productive.

What Is Human Capital Management (HCM) and why is becoming essential?

Human capital management (HCM) is a broad set of practices and applications for recruiting, managing, and developing a company’s human capital also known as their workforce. As the name implies, HCM software considers people as valuable capital - a strategic asset worthy of investment- rather than merely the cost of doing business.

Today, this human resources (HR) software is significantly different than in the past, as it now leverages advanced technologies that offer greater insight and efficiency than ever before. 

sf-hr-employees-automation-support-supernova

 

The benefits of human capital management 

In the digital age, the importance of talent management and a strong HCM strategy can’t be overestimated. Building a future-ready workforce requires more than just attracting and onboarding the right candidates in an efficient way - though that’s also crucial.

To combat a shortage of skilled workers in a fiercely competitive landscape, a holistic approach is needed. Best-in-class HCM software can help you create compelling compensation and benefits packages, up- and re-skill your existing workforce, create an internal talent pool, develop a new generation of leaders, and provide engaging employee experiences that keep everyone invested.

Source
 
sap-success-factors-supernova-consulting-hr-managers-solutions-software

Click here to learn how your company can benefit from Best in Class HR Solutions!


Here are some of the many other benefits of HCM software: 

 • Boost productivity 
 • Human capital management software can simplify and automate many HR workflows and processes to help everyone work more efficiently.
 • Support data-driven decisions
 • Systems that centralize employee data, automate insights, and offer advanced planning and predictive analytics features can help you make faster, evidence-based HR decisions. 
 • Motivate and engage employees
 • By providing a personalized employee experience and next-gen tools, such as virtual employee assistants, you can keep employees motivated and engaged, which lowers absenteeism and attrition. 
 • Boost HR compliance with global and local regulations
 • HR policies and regulations are always changing. HCM software can help you keep up with regulations, and mostly conform with GDPR.
Source

 

Learn the benefits you can get from our packaged SAP SuccessFactors® offer here!